ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040034 กู่สว่างสามัคคี 7 40040040 บ้านโนนเชือก
2 40040035 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 8 40040041 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
3 40040036 บ้านคอกคีแสนตอ 9 40040042 บ้านสำโรง
4 40040037 บ้านคำม่วมดงเย็น 10 40040043 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
5 40040038 บ้านโนนหัวช้าง 11 40040044 บ้านหัวดง
6 40040039 พระธาตุขามแก่น