ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040025 บ้านนาฝายเหนือ 8 40040032 บ้านคำบอนวิทยา
2 40040026 บ้านโนนแดงโคกเล้า 9 40040033 บ้านดงเย็น
3 40040027 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 10 40040045 บ้านหินลาด
4 40040028 บ้านหนองกุงขี้ควง 11 40040046 บ้านหัวบึง
5 40040029 บ้านหนองแวง 12 40040047 บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา)
6 40040030 บ้านโคกใหญ่ 13 40040049 บ้านนาขาม
7 40040031 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)