ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040101 ชุมชนดูนสาด 8 40040133 บ้านห้วยยาง
2 40040102 นามูลวิทยาคม 9 40040134 บ้านโคกกลางวิทยา
3 40040105 บ้านหนองแวงเป่ง 10 40040135 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่
4 40040106 บ้านฝางวิทยา 11 40040136 บ้านท่าลาดคำตานา
5 40040107 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 12 40040137 บ้านคำครึ่ง
6 40040109 บ้านทุ่งใหญ่ 13 40040138 บ้านหัวนาคำ
7 40040132 บ้านน้ำสามวัง