สถานที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 86 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40310 โทรศัพท์ 0-4344-1827 โทรสาร  0-4344-1913 และ เว็บไซต์ http://www.kkn4.obec.go.th

เขตพื้นที่บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4    มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่

อำเภอ พื้นที่

(ตร.กม.)

   ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต.
น้ำพอง 828.7 12 149 6 8
กระนวน 322.017 9 98 4 6
อุบลรัตน์ 487 6 68 3 4
เขาสวนกวาง 329.9 5 56 2 4
ซำสูง 116.7 5 35 1 4
รวม 2,084.317 37 425 16 26

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

ประชากรในเขตพื้นที่บริการ

อำเภอ ชาย         หญิง รวม หมายเหตุ
น้ำพอง 37,076 37,122 74,198
กระนวน 34,236 34,437 68,673
อุบลรัตน์ 20,449 20,260 40,709
เขาสวนกวาง 10,760 10,747 21,507
ซำสูง 9,098 9,321 18,419
รวม 111,619 111,887 223,506  

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ธันวาคม พ.ศ. 2562

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน