นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อีเมล์ Pssiri_1@hotmail.com
โทรศัพท์ 0897144309
นางเสาวลักษณ์ พรมที
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ Saowalux2506@hotmail.com
โทรศัพท์ 0982067074
นางจีรภรณ์ สนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ Jeenungning17@gmail.com
โทรศัพท์ 0844288475
นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒ
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ napapen43@gmail.com
โทรศัพท์ 08-5005-4741
นางสาวสุดารัตน์ มูลทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ tanamadpanurach@gmail.com
โทรศัพท์ 0841204875
นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อีเมล์ Pui_253@hotmail.com
โทรศัพท์ 0866646224
นางจำรัส แสนเหวิม
เจ้าพนักงานพัสดุ
อีเมล์ Chamrat.saenverm@gmail.com
โทรศัพท์ 0815460533
นางอำนวย บุญสงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ
อีเมล์ Amnuayboon@gmail.com
โทรศัพท์ 0831512585
นางรุ่งนภา อิโน
พนักงานพิมพ์ดีด
อีเมล์ einorungnapha@gmail.com
โทรศัพท์ 0937279919
นายสุรจิตร แสนลุน
ครูผู้สอน
อีเมล์ -
โทรศัพท์ 0649052382
นางสาวจิราพร สิทธิจันทร์

คู่มือการรับบริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

มาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

มาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์