คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ
ไม่บริการประชาชนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สามารถร้องเรียนมายังกลุ่มกฎหมายและคดีได้

วัตถุประสงค์

การเปิดให้บริการร้องเรียน / ร้องทุกข์ทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลอื่นๆ สามารถร้องเรียน / ร้องทุกข์มายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ที่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การร้องเรียน / ร้องทุกข์
1.เรื่องที่อาจนำมาร้องเรียน / ร้องทุกข์ได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้

  • กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
  • กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
  • กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • เจ้าที่ของรัฐประพฤติตนไม่เหมาะสม

2. เรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
3. การใช้บริการร้องเรียน / ร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

 

วิธีการยื่นคำร้องเรียน / ร้องทุกข์

 1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
  • วัน เดือน ปี
  • ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  • ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการในสังกัด ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
  • ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
 1. คำร้องเรียน / ร้องทุกข์ อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือส่งช่องทางWebsite ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ได้

เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ที่อาจไม่รับพิจารณา

 1. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
 2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้

ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์

 1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
 2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
 3. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านWebsite สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

การร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางอินเตอร์เน็ต เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

ประเภทที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ประเภทที่ 2 การทุจริตมิชอบ

ประเภทที่ 3 ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ประเภทที่ 4 ถูกกลั่นแกล้ง

ประเภทที่ 5 เรื่องอื่นๆ  กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น  ต้องการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน

หมายเหตุ   ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ มีเฉพาะนิติกรของสำนักงานเขตเท่านั้นที่สามารถดูเรื่องร้องเรียนได้

ขั้นตอนการร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียน