นายโกสิน สะตะ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทรศัพท์ 0942739222

 

นางสาวกรพินธุ์ นามบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ korapin1614@outlook.co.th
โทรศัพท์ 0951792851
นางพรรณิภา ดอกไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ phondata.9@gmail.com
โทรศัพท์ 0836774290
นางภัทรพร สุขสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ patsrikk4@hotmail.com
โทรศัพท์ 0945422857
นางยุวดี จันทเจริญพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ mukmoney55@gmail.com
โทรศัพท์ 0813911878
นางอุบล ชาอุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ ubon_45@hotmail.com
โทรศัพท์ 085-4586462
นางสาวธรณ์ธันย์ บุตนุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ ubon_45@hotmail.com
โทรศัพท์ 085-4586462

คู่มือการรับบริการกลุ่มนโยบายและแผน

มาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

มาตรฐานการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน