นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อีเมล์ krajeabka_2515@hotmail.com
โทรศัพท์ 0813808048
นางชนม์สิตา บาลยอ
ธุรการ
อีเมล์ Chonsita.banyo@gmail.com
โทรศัพท์ 0823006111

คู่มือการรับบริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานการให้บริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา