วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน โดยมี รองผู้อำนวยการ สพท. ผู้อำนวยการกลุ่มและประธานกลุ่มทั้ง ๑๕ กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุม

ก่อนเปิดการประชุมประธานมอบเกียรติบัตร แก่ โรงเรียนคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง  เนื่องจากได้ร่วมเผยแพร่การดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในรายการพุทธเช้าข่าว สพฐ. และแสดงความชื่นชม ยินดี กับโรงเรียนบ้านโคกสว่าง  ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน(เด็กหญิงณัชชาญาฎา ศรวิเศษ) และโรงเรียนพระราชทาน ระดับสถานศึกษาขนาดกลาง รางวัลชมเชย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินแปลง ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก รางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

จากนั้นประธานแจ้งนโยบายและข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุม สอบถาม ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท แก่ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๑๕ กลุ่ม            อีกทั้งแจ้งประเมินตนเองของสถานศึกษาหากต้องการเปิดเรียน o-Site และการจัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากรในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โควิด -๑๙  โดยมีมีผู้อำนวยการกลุ่มทั้ง ๑๐ กลุ่ม ร่วมแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 

่วยแชร์ด้วยคะ