วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 12 รอบที่ 2 ผ่านระบบ GOOgle Meet
.
อีกทั้ง รายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ให้แก่ ประธาน (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 12 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับทราบ
ดังนี้ 1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์การปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ
รายงานการตรวจราชการกรณีพิเศษ “ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ (COVID , PM 2.5) และ(เพิ่มเติม) ได้แก่
1.การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) (ร.ร.อาชีวศึกษา)
2.หลักสูตรฐานสมรรถนะ
3.ความปลอดภัยของผู้เรียน ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

่วยแชร์ด้วยคะ