วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษสู่การวิจัยในชั้นเรียน” แจ้งข้อราชการและพบปะกับคณะครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนรวม ที่เข้าร่วมอบรม ทั้ง 12 ท่าน

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้แก่คณะครูผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ สาระของการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวม , นวัตกรรมการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวม และการทำวิจัยจัดการเรียนการสอนพิการเรียนรวม ตามลำดับ

อีกทั้งได้รับการฝึกกิจกรรมปฏิบัติทำวิจัย “การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ สู่การวิจัยในชั้นเรียน”  อีกด้วย ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

 

 

 

 

่วยแชร์ด้วยคะ