ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ นำโดย นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วย  นางสาวเพ็ญศรี พรมเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายโกสิน สะตะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางฐานิกา ชมอาษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายบดินทร์ ชาญชัย ช่างประจำสำนักงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ออกกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ แก่โรงเรียนที่ได้รับ งบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ได้แก่

โรงเรียน รายการทีได้รับงบประมาณ
บ้านคำแก่นคูณ โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่น
โคกสูงกุดน้ำใส อาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
หนองแวงเรือประชาศึกษา โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่น
บ้านหนองโก อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น ๒ ข้าง
ชุมชนน้ำอ้อม โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่น
บ้านหนองกุงดิ่น อาคารเรียน สปช.๑๐๑/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
หนองขามพิทยาคม อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน
(ชั้นบน๔ ห้อง ชั้นล่าง ๔ ห้อง)
ห้วยยางพิทยาสรรพ์ บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗
บ้านพระบาทท่าเรือ อาคารเรียน ๒๑๒ล/๕๗-ก
อนุบาลอุบลรัตน์ อาคารเรียน ๒๑๒ล/๕๗-ก
บ้านคำบง อาคารเรียน ๒๑๒ล/๕๗-ก
่วยแชร์ด้วยคะ