วันที่ 11 สิงหาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นตัวแทนรับมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนจาก คุณพรณี สึมิ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลเอ เอดดูเคชั่น 1970 (ประเทศไทย)จำกัด มอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน Tablet ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย จำนวน ๑๑๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพโดยมี นายกิตติ พลนามอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย นางลัมพร ดาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มและคณะผู้บริหารร่วมรับมอบ

จากนั้น นายบัญชา เสนาคูณ  เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม Smart Edu ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้โปรแกรมและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน แจ้งข้อราชการ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 แท็บเล็ต (Tablet) กับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21”

กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขว้าง ทั้งด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการทางสังคม และการศึกษา ซึ่งการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละด้าน ได้มีการใช้ผ่านช่องทางสื่อสารในระบบเครือข่าย แท็บเล็ต สามารถส่งข้อมูลถึงผู้รับสารอย่างสะดวกรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย สำหรับการเรียนรู้ในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน การเรียนการสอนจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นตลอดเวลา จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง การเรียนยุคใหม่จะมีรูปแบบกิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น

สรุปได้ว่า การเรียนรู้ในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีโอกาสแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ที่กว้างขว้างออกไปจากสังคมโรงเรียนสู่สังคมเครือข่าย นักเรียนสามารถเรียนรู้การใช้ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการสร้างสรรค์ ทักษะการใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า”

โดยมีข้าราชการครูและบุคคลาการทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุยเข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมในครั้งนี้ได้ได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


จดหมายข่าว

่วยแชร์ด้วยคะ