วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร 2 ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ดร.วิโรจน์  ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่ สนใจส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกจำนวน 23 โรงเรียน ผลการคัดเลือกมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”                            ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนด่าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”        ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”        ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำมืด
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนดูนสาด
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                ได้แก่ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ้านห้วยไผ่หนองโน
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ้านโนนหัวช้าง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ้านหัวบึง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเตย
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนพระบาทท่าเรือ
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 34
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านฟากพอง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                  ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียน ทุ่งบ่อวิทยา
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนน้ำพอง
รางวัลผลงานที่มีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”                                 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเรียง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

 

่วยแชร์ด้วยคะ