เวลา 09.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2564ประชุมฝ่ายผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในไตรมาศที่ 3 ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ ชั้น ๒ สพป.ขอนแก่น เขต ๔

– ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการออกคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนรวมทั้ง 9 ประเภท เพื่อยืนยันในระบบ SET อีกครั้งหนึ่ง
– มีมติ ให้ชะลอการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  งบ อบจ.ขอนแก่น เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
จังหวัดขอนแก่นจัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
-มีมติ ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
และปฏิบัติตาม ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่49 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
อนึ่ง ที่ประชุมมีมติให้ ลดการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านมากที่สุด (หมุนเวียนมาปฏิบัติราชการ) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศจังหวัดขอนแก่น และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการ

ที่ประชุมแจ้ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินค่าจ้าง ครูวิทย์-คณิต ในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564  ในส่วนงบลูกจ้างชั่วคราวอื่นๆ รอการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. หากได้รับการจัดสรร ทางต้นสังกัดจะดำเนินการโอนเงินค่าจ้างให้โดยด่วน

 

 

่วยแชร์ด้วยคะ