๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแก่น เขต ๔ ประธานกลุ่มและ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอน้ำพอง ร่วมแสดงยินดีและให้กำลังใจ เนื่องในโอกาส  นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

จากนั้น นายบัญชา เสนาคูณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ มอบนโยบายแก่ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี เน้นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  และ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

่วยแชร์ด้วยคะ