วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา
ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) เป็นประธานการประชุมสัมมนาการบริหารงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12)
โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ประธานที่ประชุมแจ้งข้อราชการ นโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิเช่น ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ,การจัดทำโมเดลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน, การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ในสถานศึกษา และกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ,การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ของเขตตรวจราชการที่ 12

จากนั้น ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12  (Cluster-12) ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ

ดร.วิเศษ พลอาจทัน เลขานุการกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) นำเสนอแผนปฏิบัติการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ
ที่ 12 (Cluster-12) โดยให้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นหลัก รวมทั้งยึดนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคบ่าย เป็นการขับเคลื่อนการคัดค้าน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โดย นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
รวมถึงหารือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินครั้งต่อไป
ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

https://photos.app.goo.gl/fepNXaTyzHEvFb1H7

 

่วยแชร์ด้วยคะ