วันอาทิตย์ ที่30 สิงหาคม 2563
ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 พร้อมด้วย นายธาตรี ทวะชารี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สพป.ขอนแด่น เขต2 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยในวันนี้เป็นการสอบวันที่สองของการสอบ เป็นการสอบภาค ข วิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ คะแนนเต็ม 200 คะแนน

จากนั้น นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ในนามประธานกรรมการสนามสอบ พร้อมด้วย นายอุดมพร กันทะใจ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต2 และ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 ตรวจเยี่ยมสอบในวันนี้ พบว่าการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน มีมาตรการดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการตรวจรับข้อสอบ การคัดกรองผู้เข้าสอบ การแสกนด้วยเครื่องแสกนรายบุคคล การจัดเก็บสิ่งของ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

่วยแชร์ด้วยคะ