เวลา 09.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ในฐานะประธานกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ประกอบไปด้วย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการ และ ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ข้าราชการราย นายสุริยะ  ใจวงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

่วยแชร์ด้วยคะ