เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

่วยแชร์ด้วยคะ