อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)

นายไพรสณ ทาปลัด รองฯ […]