สพป.ขอนแก่น เขต4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 25 […]

การติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา การบริหารงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี และพัสดุสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2 […]

ประชาสัมพันธ์โครงการแจกห้องเรียนออนไลน์ฟรีให้นักเรียนที่ขาดแคลน และจัดอบรมพัฒนาครูแบบออนไลน์ฟรี ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยอบรมบนแพลตฟอร์มที่มีระบบ LMS&MIS